Památné stromy - Křivoklátsko

Památný strom v CHKO Křivoklátsko.Celkem bylo vyhlášeno 59 objektů speciální ochrany dřevin v kategorii „Památný strom“. Z toho jsou 4 stromořadí, 5 skupin stromů a 50 jednotlivých stromů. Celkový počet jedinců zahrnující i aleje a skupiny je 611 stromů chráněných dle § 46 zákona 114/1992 Sb. Druhové složení křivoklátských lesů má pestrou dřevinnou skladbu a stejně tak je tomu i u památných stromů. Převládájí listnaté stromy nad jehličnatými. Zastoupení mezi dřevinami určuje skladba vyhlášených alejí a v nich má největší podíl jírovec maďal následován jeřábem břekem a lípou srdčitou. Mezi jednotlivci je nejčastější dub letní až za ním je lípa srdčitá, dále dub zimní a lípa velkolistá. Toto pořadí nijak nevybočuje z celorepublikového průměru. Druhové složení celkového počtu památných stromů je ovlivněno alejemi a promítá se v nich Křivoklátské specifikum v podobě třetího místa, které zaujímá jeřáb břek. Druhým nejpočetnějším druhem je lípa srdčitá a na prvním místě se s přehledem nachází jírovec maďal.