Krajina CHKO Křivoklátsko.Nadregionální úroveň představuje biocentrum 23 Týřov-Křivoklát, které v sobě zahrnuje dvě nejvýznamnější národní přírodní rezervace Týřov a Velkou Pleš, propojené do evropsky významné lokality Týřov- Oupořský potok, vše v I. zóně chráněné krajinné oblasti.  Nadregionální biokoridory K 50 a K 55 jsou vedeny korytem řeky Berounky vodní osou a mezofilní hájovou osou po svazích jejího údolí. Zbirožskými lesy se od jihu, z masivu Brd, připojuje nadregionální biokoridor K 63 vedený mezofilní bučinnou osou. Regionální úroveň je vesměs vedena v biokorodorech údolími přítoků Berounky a biocentra zahrnují jak významná zvláště chráněná maloplošná území, tak některé další plochy, obvykle položené v lesních komplexech. Největším regionálním biocentrem je Ostrovecké polesí, zahrnující zbirožské lesy, vložené do nadregionálního biokoridoru. Lokální úroveň ÚSES je zpracována v generelech mezi lety 1993 až 2005.