Les v CHKO Křivoklátsko.Lesní porosty zaujímají 62 % rozlohy chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. Celková  výměra lesů je 38.000 ha.

Současná dřevinná skladba: smrk ztepilý 32 %, borovice lesní 20 %, modřín opadavý 8 %, jedle bělokorá 1 %, buk lesní 9 %, dub zimní a dub letní 15  %, habr obecný 6 %, lípa srdčitá a lípa velkolistá 2 %,  bříza bradavičnatá 2 %, javor mléč, javor klen a javor babyka 1  %,  olše lepkavá 1%, jasan ztepilý 1 %, introdukované dřeviny 1 % a holiny z těžby  méně než 1 %. V území se zachovaly všechny druhy původních dřevin, kterých je více než 80 druhů, včetně keřů. Lesy byly již od ranného středověku významě ovlivněny nejprve toulavou těžbou, pastvou a vysokými stavy zvěře a později výchovou  a přeměnou porostů s cílem zvyšování produkce dřeva. Do poloviny 19. století je hospodářským zájmem převážně dřevní hmota listnatých dřevin jako zdroj energie pro hutnictví. Později dochází k intenzivním přeměnám porostů  zakládání  monokultur jehličnatých porostů, především smrku, borovice a regionálně nepůvodního modřínu. Z nepůvodních dřevin byla vysazována do lesních porostů borovice černá, borovice vejmutovka, jedle obrovská,  douglaska tisolistá, dub červený a trnovník akát.

V území se nedochovaly původní, člověkem nedotčené lesy, ale je zde množství porostů přirozených lesů  se zachovalou dřevinnou skladbou. Území Křivoklátska je známo vysokým výskytem silně ohrožené dřeviny tisu červeného. Odhaduje se, že zde roste cca 5000 jedinců. V mnohých lesních porostech probíhá nepřetržitě  přírodě blízké, tedy trvale udržitelné hospodaření více než 300 let. V CHKO Křivoklátsko je  zhruba 80 % lesů ve vlastnictví státu, 10% v soukromém  majetku  vlastníka Jerome Colloredo Mannsfelda a 10 % ve vlastnictví soukromých osob, římskokatolické církve, obcí a měst. Lesy ve vlastnictví státu obhospodařuje nejen státní podnik Lesy České republiky,ale také Vojenské lesy a statky,s.p. a Lesní správa Lány jako zařízení Kanceláře prezidenta republiky .

V rámci CHKO je 27 maloplošných chráněných území s přísným režimem ochrany. Plocha lesů v těchto rezervacích je 1.238 ha, tj. 3% z celkové rozlohy lesů. Do podmínek ovlivňujících hospodaření v lesích se promítá také institut evropsky významných lokalit, především ptačí oblasti Křivoklátsko a  a dalších EVL vyhlášených pro ochranu druhů a stanovišť. Hospodaření v lesích respektuje také vymezené prvky územních systémů ekologické stability.

6 970 ha lesů (18 %) je zařazeno do I. zóny a  20 440 ha (53%) do II. zóny odstupňované ochrany přírody.